રવિવાર સ્પેશીયલ: ॐ ભૂભુવઃ સ્વઃ (ગાયત્રીમંત્ર) – હેમંત ચૌહાણ || GAYATRI MANTRA (મંત્ર)-HEMANT CHAUHAN

T-Series Gujarati presents રવિવાર સ્પેશીયલ: ॐ ભૂભુવઃ સ્વઃ (ગાયત્રીમંત્ર) – હેમંત ચૌહાણ || GAYATRI MANTRA (મંત્ર)-HEMANT CHAUHAN —————————————- Song Details: […]