ગુરૂવાર સ્પેશીયલ- શ્રી વિષ્ણુજી નાં ૧૦૮ નામ – વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામાવલી | VISHNU SAHASRANAMABALI

T-Series Gujarati presents Audio Song ગુરૂવાર સ્પેશીયલ- શ્રી વિષ્ણુજી નાં ૧૦૮ નામ – અનુરાધા પૌડવાલ – વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામાવલી (Vishnu Sahasranamabali) […]