નવરાત્રી સ્પેશીયલ- ખોડીયાર માંની આરતી-હેમંત ચૌહાણ-વરાણાવાળી આઈ ખોડલની|VARANAWALI AAI KHODAL NI AARTI

T-Series Gujarati presents Navratri Special Lyrical Video નવરાત્રી સ્પેશીયલ- ખોડીયાર માંની આરતી- હેમંત ચૌહાણ-વરાણાવાળી આઈ ખોડલની આરતી (Varanawali Aai Khodal […]