ગુરુવાર સ્પેશીયલ-ॐ જય જગદીશ હરે-(આરતી)-નારાયણ કવચ-હરીહરન-હેમંત જોશી-પારંપરિક | OM JAI JAGDISH HARE

T-Series Gujarati presents Devotional Song ગુરુવાર સ્પેશીયલ-ॐ જય જગદીશ હરે-(આરતી)-નારાયણ કવચ-હરીહરન-હેમંત જોશી-પારંપરિક (Om Jai Jagdish Hare) from Album Aarti Vol.5 […]